Az elmúlt két évszázadban – a település történelmi múltjával összefüggésben, a településszerkezetnek megfelelően – a magyarok lakta Bián és a németek lakta Torbágyon két külön épületben, önálló igazgatás alatt működtek az általános iskolák. Hosszú, több évtizedes kényszerszünetet követően, a rendszerváltozás után – a történelmi hagyományokat követve – a torbágyi iskolaépületben 1993-tól a lakosság kezdeményezésére ismét megindulhatott a német nemzetiségi oktatás, mely tagozati keretek között kezdte meg működését.

A 2011. évi Nemzeti Köznevelési Törvény hatályba lépése előtt Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős lépésre szánta el magát.
2012. augusztus 1-i hatállyal a Biatorbágyi Általános Iskoláról leválasztotta a német nemzetiségi tagozatot, mely ezen időponttól önálló intézményként – Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola néven – kezdhette meg működését.

Az intézmény névadója, Dr. Ritsmann Pál (1914-1945), torbágyi németajkú családból származó katolikus pap, aki a második világháborúban fiatalon vesztette életét. Ritsmann Pál életének tisztasága, egyszerűsége ma is példaként áll az iskola diákjai és tantestülete előtt.

Személye, valamint német nemzetiségi gyökerei határozzák meg az intézmény szellemiségét, egyben az itt folyó nevelés irányvonalát és az ehhez kapcsolódó feladatokat is.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteik, képességeik, készségeik kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Ezen belül fő törekvésünk a német nemzetiségi hagyományok (nyelv, kultúra, kisebbségpolitika, történelem) ápolása, továbbörökítése a felnövekvő nemzedéknek. A tanulás, tanítás eredményesebbé tétele érdekében változatos tanulási helyszínek kialakítására, (udvari, árnyas tanulási helyszínek, fűszernövény kert, múzeumi órák, Tájház) innovációs programok elindítására, korszerű oktatási módszerek alkalmazására, s ezek továbbfejlesztésére törekszünk (projektorientált oktatás, témanapok, témahetek, drámapedagógiai módszerek, kooperatív tanulási technikák, változatos munkaformák, infokommunikációs eszközök bevonása az oktatási folyamatba).

Célunk a nyelveket magas szinten beszélő, önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, demokratikusan gondolkodó, az európai humanista hagyományokra, a magyarországi eredményekre épülő erkölcsiségben és szellemiségben felnövekvő, és ennek jegyében cselekvő fiatalok nevelése és oktatása.

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolába járó gyermekekből, a nevelőtestület 8. osztály végére a német nyelvet jól beszélő, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, magabiztos, jó neveltségi szinttel rendelkező személyiségeket formál, akik iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodtak, amelyek birtokában meg tudják valósítani terveiket és megtalálják helyüket az európai nyitott társadalmakban.

Rack Ferencné igazgató

Iskolánk névadója: Dr. Ritsmann Pál

Dr. Ritsmann Pál 1914. december 29-én született német ajkú földműves család fiaként. A középiskola után a Bécsi Papi Szemináriumban tanult, és ott szentelték pappá 1938. júliusában. Első szentmiséjét szülőfaluja templomában mutatta be 1938 július 17-én. Szolgálati helyei: Kőszeg, Budatétény és a Krisztinavárosi templom Budán. Az utolsó időben érseki titkári tisztséget töltött be Budapesten. 1945. január 16-án érte a halál a Budai Királyi Vár légitámadásakor.

A torbágyi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra, ahová később édesanyját is temették. Négy testvére közül két nővére Baden-Württembergben, legfiatalabb nővére az USA-ban él, bátyja pedig Torbágyon élt.

Dr. Ritsmann Pál volt az utolsó Torbágyon született német ajkú pap. A mindig barátságos lelkipásztor előtt egy reményteljes lelkészi szolgálat állt.

Dr. Ritsmann Pál
Dr. Ritsmann Pál 1914-1945