2022/23 I. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

ÓRAREND 2022/2023 (II. fv.)
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésolvasásolvasásolvasásolvasásnémeténektestnevelésmatek
2.énekmateknyelvtannyelvtannyelvtantestnevelésmatekangol/németirodalom
3.olvasásnémettestnevelésnémetnémetolvasásnyelvtanmateknyelvtan
4.írástestnevelésmatematikamatekmatekmateknémetnémet/angolrajz
5.németéneknémettestneveléstáncEEirodalomtestnevelés
6.környezetolvasáshonismeretnémet
7.énektánc
8.
KEDD
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésírásmatekolvasásmatekmatekolvasástestnevelésmatek
2.némettestnevelésolvasásnyelvtannémetnémetmatekmatekirodalom
3.olvasásmateknyelvtannémetolvasástáncdigitális kultúranémettestnevelés
4.írásnémettestnevelésmatektestnevelésnyelvtannémetnyelvtannyelvtan
5.matekhonismeretnémettánchonismerethonismerettestnevelésirodalomnémet
6.erk/hittanerk/hittan
7.
8.
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.németolvasásnémetolvasásolvasásnémetmatekmatekmatek
2.erk/hittanerk/hittanmateknémetnyelvtanolvasásnyelvtankörnyezetnémet
3.mateknémetrajzmatektestneveléserk/hittanerk/hittanirodalomének
4.olvasástestneveléstechnikatestnevelésnémetnyelvtantestnevelésnémettánc
5.EEEEEtestnevelésnémetEE
6.testneveléstechnikaerk/hittanerk/hittanerk/hittantánckörnyezet
7.írásrajztánchonismereténekúszásúszás
8.úszásúszás
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.honismeretolvasásmatekolvasásnémetmatektestnevelésmatektestnevelés
2.matekírásnémettestnevelésmateknémetolvasásirodalommatek
3.rajzmatekolvasásnémetolvasásnyelvtannémetnyelvtanirodalom
4.technikanémetnyelvtanmateknyelvtantestnevelésmatektestnevelésnyelvtan
5.tánctánctestnevelésénektestnevelésEEnémettechnika
6.rajznyelvtanéneknémet
7.technikahonismeret
8.
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésírásolvasásnyelvtanmatekolvasásnémetirodalomangol/német
2.matektestnevelésénektechnikanémettestneveléskörnyezetfogalmazásnémet/angol
3.olvasásmateknémetrajztestnevelésnémetrajzrajzirodalom
4.németolvasáshonismerettestneveléstechnikamatektechnikatechnikafogalmazás
5.németnémettestnevelésnémetrajzdigitális kultúratestnevelésnémettestnevelés
6.testneveléshonismeret
7.
8.

Felsős osztályok órarendje

ÓRAREND 2022/2023 (II. fv.)
HÉTFŐ
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.németosztályfőnökitörténelemangolmagyartörténelemkémiafizika
2.természetismerettörténelemnémet/matekmagyarnémet/németföldrajzmatekmatek
3.informatikamagyarnémet/németmatek/németmagyarangol/németangolhonismeret
4.testnevelésmtestnevelésmatek/németnémet/matektörténelemnémet/angolnémetinformatika
5.matekmatekmagyarinformatikahonismerettánctörténelemnémet/angol
6.magyarnémettestneveléstestnevelésföldrajzosztályfőnökiinformatikaangol/német
7.tánchonismerettestneveléstestnevelés
8.
KEDD
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.természetismeretangolmagyarhonismeretfizikanémet/németnémetkémia
2.testneveléstestnevelésnémet/mateknémet/németbiológiamagyarmatekmatek
3.magyarnémetmagyartermészetismeretmatekmatekerk/hittanerk/hittan
4.angolmagyarmatek/németmagyarerk/hittanerk/hittanbiológianémet
5.matekmatekerk/hittanerk/hittannémet/angolföldrajzmagyarbiológia
6.némethonismerettestneveléstestnevelésangol/németbiológiatáncmagyar
7.honismeretosztályfőnökitestneveléstestneveléstánc
8.
SZERDA
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.németmagyartáncnémet/matektestneveléstestnevelésangolének
2.angolénekmagyarmatek/németkémiamagyarnémetbiológia
3.testneveléstestneveléstechnikarajzéneknémet/németmatekmatek
4.erk/hittanerk/hittantechnikarajzinformatikatörténeleménekmagyar
5.történelemtermészetismerettermészetismeretangolnémetfizikamagyarföldrajz
6.technikarajzangoldrámabiológiainformatikatörténelemnémet
7.technikarajzdrámatáncek matek/magyek matek/magytestneveléstestnevelés
8.
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.magyarnémeténekmatek/németangol/németangol/németföldrajzmagyar
2.éneknémettestneveléstestnevelésmatekmatekrajzangol/német
3.testneveléstestnevelésmatek/németéneknémet/angolnémet/angolfizikatörténelem
4.osztályfőnökiangolnémet/mateknémet/matekosztályfőnökiéneknémetrajz
5.matekmatekinformatikatörténelemrajzmagyarmagyarnémet/angol
6.honismeretinformatikaangolmagyartörténelemkémiatestneveléstestnevelés
7.testneveléstestnevelésosztályfőnökiek matek/magy
8.
PÉNTEK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.történelemnémettestneveléstestnevelésmatekmateknémetmagyar
2.magyartermészetismeretosztályfőnökimatek/németmagyarnémet/angolbiológiakémia
3.táncmagyarmatek/németnémet/mateknémet/angolbiológiatestneveléstestnevelés
4.matekmatektörténelemtermészetismerettestneveléstestnevelésmagyarnémet/német
5.némettörténelemnémet/matektörténelemangol/németrajzmatekmatek
6.némettánctermészetismeretmagyarföldrajzangol/németkémiatörténelem
7.ek matek/magyek matek/magyhonismeretosztályfőnöki
8.