2023/24 II. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

ÓRAREND 2023/2024 (II. félév)
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matematikamatematikairodalomolvasásolvasásolvasásnémetirodalomirodalom
2.testnevelésolvasásmatematikaolvasásmatematikamatematikamatematikanémet/németmatematika
3.olvasásírásirodalommatematikanémetnémetirodalomnyelvtantestnevelés
4.németnémettestnevelésnémettáncfogalmazásnyelvtankörnyezetismeretnyelvtan
5.írástestnevelésnémettáncEEEdigitális kultúraangol/német
6.rajztáncdigitális kultúratestnevelésnémet/angol
7.technikaénektánc
8.
KEDD
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matematikaolvasásnyelvtannyelvtanmatematikanémetmatematikatestnevelésmatematika
2.olvasástestneveléstestneveléséneknyelvtantestnevelésirodalomirodalomirodalom
3.németmatematikanémettestneveléserk/hittanerk/hittanerk/hittanmatematikanémet/német
4.testnevelésnémetmatematikamatematikatestnevelésmatematikanémethonismeretének
5.énekhonismereténeknémetnémetolvasástestnevelésnémet/angoldigitális kultúra
6.angol/némettestnevelés
7.
8.
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németolvasásnémetolvasásnémetnyelvtannyelvtanmatematikanyelvtan
2.matematikaírásnyelvtanmatematikamatematikamatematikamatematikanémet/németmatematika
3.írásnémettánctestnevelésolvasásnémetkörnyezetismeretnyelvtannémet/német
4.erk/hittanerk/hittanmatematikanémetnyelvtantestnevelésnémetúszásúszás
5.EEEEtestnevelésEEúszásúszás
6.honismereténekirodalomhonismeretEtechnikatestneveléserk/hittanerk/hittan
7.testneveléstáncerk/hittanerk/hittanhonismeretrajzhonismeret
8.
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matematikaolvasáshonismeretnyelvtanmatematikanyelvtanmatematikamatematikamatematika
2.testnevelésírásmatematikaírásnémettestneveléstestneveléstáncnyelvtan
3.némettestneveléstestnevelésmatematikanyelvtanmatematikanyelvtannyelvtanrajz
4.olvasásmatematikarajznémettestneveléskörnyezetismeretnémetrajzhonismeret
5.írásnémettechnikatestneveléskörnyezetismeretnémeténektechnikanémet/német
6.német/némettechnika
7.
8.
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.táncmatematikairodalomolvasásdigitális kultúranyelvtannémetangol/németkörnyezetismeret
2.németnémettestnevelésrajzolvasásdigitális kultúrarajzénekirodalom
3.olvasásrajznyelvtantechnikanémettestneveléstechnikaolvasásangol/német
4.rajztechnikanémettestneveléstestnevelésnémettestnevelésmatematikanémet/angol
5.technikatestnevelésnémetnémeténekhonismeretirodalomnémet/angoltestnevelés
6.
7.
8.

Felsős osztályok órarendje

ÓRAREND 2023/2024 (II. félév)
HÉTFŐ
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.matematikamatematikatermészetismeretangol/angoltörténelemhonismeretmagyarföldrajz
2.német/digitális kultúratörténelemnémet/németmagyarnémet/matematikaangol/angolkémiafizika
3.testneveléstestnevelésmagyartermészetismeretmatematika/németmatematika/németangol/németnémet/digitális kultúra
4.irodalomtermészetismeretmatematikamatematikatestneveléstestneveléstörténelemdigitális kultúra/német
5.digitális kultúra/németirodalomtörténelemnémet/németkémiaföldrajzmatematikamatematika
6.osztályfőnökinémet/némettestneveléstestnevelésmagyarnémet/matematikanémet/angolkémia
7.magyar előkészítőmatematika előkészítőtestneveléstestnevelés
8.
KEDD
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.matematikamatematikanémet/németmagyarföldrajztörténelemangol/németangol/német
2.nyelvtannémet/digitális kultúranémet/némettörténelemnémet/matematikaosztályfőnökinémet/angolmagyar
3.angol/németnyelvtanmagyarrajzmatematika/németnémet/digitális kultúratestneveléstestnevelés
4.erk/hittanerk/hittantechnikarajzangol/angoltáncmagyartörténelem
5.német/angoldigitális kultúra/némettechnikahonismereterk/hittanerk/hittanföldrajznémet/angol
6.testneveléstestnevelésangol/angolnémet/némettáncdigitális kultúra/németerk/hittanerk/hittan
7.testneveléstestnevelésmatematika előkészítőmagyar előkészítőhonismeretosztályfőnöki
8.
SZERDA
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.testneveléstestneveléstáncénektörténelemangol/angolfizikanémet/német
2.német/németangol/németmatematikamatematikamagyarénektestneveléstestnevelés
3.természetismeretnémet/angolnémet/digitális kultúramagyaréneknémet/németmatematikamatematika
4.történelemtermészetismeretdigitális kultúra/németangol/angolhonismeretbiológiaénekmagyar
5.matematikamatematikaerk/hittanerk/hittanbiológiamagyarnémet/némettörténelem
6.technikarajzdráma/drámatáncangol/angolkémiatörténelemfizika
7.technikarajzosztályfőnökidrám/drámatestneveléstestnevelés
8.
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.testneveléstestneveléséneknémet/digitális kultúraföldrajzrajzmatematikamatematika
2.énekirodalomtermészetismeretdigitális kultúra/németrajznémet/matematikamagyarangol/német
3.angol/németéneknémet/némettörténelemosztályfőnökimatematika/németnémet/digitális kultúramagyar
4.matematikamatematikamagyartermészetismeretnémet/digitális kultúraangol/angoltörténelemének
5.nyelvtannémet/németmatematikamatematikadigitális kultúra/némettörténelemtestneveléstestnevelés
6.német/angoltörténelemtestneveléstestnevelésfizikamagyardigitális kultúra/németnémet/angol
7.testneveléstestneveléshonismeret
8.
PÉNTEK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.irodalomhonismeretmagyarosztályfőnökinémet/matematikafizikaangol/németangol/német
2.német/németosztályfőnökitörténelemmagyarangol/angolbiológiafizikatánc
3.honismeretangol/némettestneveléstestnevelésbiológianémet/matematikaosztályfőnökikémia
4.természetismeretnyelvtanmatematikamatematikanémet/németmagyarnémet/angoltörténelem
5.történelemtáncangol/angolnémet/németmatematika/németmatematika/németkémiabiológia
6.táncnémet/angolhonismeretnémet/németmagyarföldrajzbiológianémet/angol
7.testneveléstestneveléstánc
8.