2019/20 II. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

HÉTFŐ

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németmagyarnémethonismolvasásénektestnmatekmatek
2.matekmagyarmateknémettestnnémeténekangolkörnyezet
3.testnmatekolvasásénekmatekhonismnyelvtannémetirodalom
4.magyarnémetolvasás/testnolvasás/testnnémettestnolvasásirodalomnémet
5.EBÉDEBÉDtestn/olvasástestn/olvasásnyelvtanmatekmateknyelvtanangol
6.technikatestnnémetúszásúszás
7.rajzének

KEDD

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.magyarnémetnyelvtanmatekhonismtestnnémetirodalommatek
2.honismmagyarnyelvtan/testnnyelvtan/testnolvasásnémetolvasásmatekének
3.táncmatektestn/nyelvtantestn/nyelvtannémetolvasástechnyelvtantestn
4.erk/hiterk/hitmatekrajztestnnyelvtanmateknémetnyelvtan
5.némettáncEBÉDEBÉDmatekmatektestntestnnémet
6.németnémeterk/hiterk/hit
7.erk/hiterk/hit

SZERDA

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.magyarmagyarnémetnyelvtanolvasásolvasásolvasáshonismmatek
2.magyarmatekolvasás/testnolvasás/testnfogalmazásolvasástáncnémettestn
3.németkörnyezettestn/olvasástestn/olvasásnémetnémetrajzkörnyezetirodalom
4.matektestnmateknémeténektestnkörnyezetirodalomfogalmazás
5.EBÉDEBÉDénekmatektáncmateknémettestnrajz
6.éneknémeterk/hiterk/hiterk/hittechnémet
7.testntech

CSÜTÖRTÖK

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matekhonismtánckörnyezetmateknémetnémettestnnyelvtan
2.magyartestnnyelvtanolvasáskörnyezetolvasásmateknémettestn
3.testnmagyarnémetmateknémetnyelvtanolvasásmatekirodalom
4.környezetnémetmatektechtestntestnnyelvtanénekmatek
5.németrajzEBÉDEBÉDnyelvtankörnyezettestnnyelvtannémet
6.rajznémetirodalomtech
7.techtánc

PÉNTEK

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németmatektestn/irodalomtestn/olvasásolvasásnémettestnmatekhonism
2.matekmagyarirodalom/testnolvasás/testnnémetrajznémetfogalmazástánc
3.magyartestnnémetnémetmatektechnyelvtanrajznyelvtan
4.testnnémetkörnymatekrajzmatekmateknémetirodalom
5.énekénekhonismnyelvtantestnnyelvtanhonismtáncnémet
6.techtánc

Felsős osztályok órarendje

HÉTFŐ

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.magyarhonismnémetmatektörtangoltestntestn
2.németmagyarmagyartáncföldrajzfizikatörtnémet
3.testntestnangolmagyarnémetnémetrajzfizika
4.angoltermisminftörtosztályfőnökibiológiafizikamatek
5.termismnémettáncinffizikamagyarnémetmagyar
6.történeleminfmateknémetmagyartáncmagyarangol
7.honismtáncrajzelőkészítőelőkészítő
8.

KEDD

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.némettörtmatekénektestntestnangolnémet
2.rajznémettörtmatekmagyarföldrajztáncmatek
3.erk/hiterk/hitnémettermismangolénekmatekrajz
4.testntestnéneknémetmatekmatekmagyartört
5.matekmatekerk/hiterk/hitbiológiamagyarnémetének
6.infmagyartestntestnnémetnémetkémiamagyar
7.osztályfőnökiénekhonismosztályfőnökitánc

SZERDA

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.testntestnmateknémetmagyartörttörtangol
2.matekmagyarmagyarangolföldrajznémetmateknémet
3.magyarnémetnémetmagyarmatekmatektestntestn
4.némettermismangolrajznémetmagyarfizikamagyar
5.angolangoltermismmatekerk/hiterk/hitmagyarbiolgia
6.osztályfőnökimatektestntestnrajziabiológanémetkémia
7.rajztestntestnerk/hiterk/hit

CSÜTÖRTÖK

oszt/óra5. a5.6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.magyarmatekhonismhonismtörtangolkémiaföldrajz
2.németmagyarmagyartörtkémiaföldrajzbiológianémet
3.techtáncnémetmagyartestntestnmatekmatek
4.technémettörtnémetmatekmatekföldrajztört
5.táncénekrajztermismbiológiainfnémetfizika
6.matektörttestntestnnémetnémeténekinf
7.énekhonismosztályfőnökitestntestn
8.

PÉNTEK

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.testntestnosztályfőnökiosztályfőnökimagyarnémetmatekmatek
2.termismmatektestntestnnémetkémiaangolmagyar
3.németangolmagyarmatektestntestninfnémet
4.matektechnémetangolinftörttestntestn
5.törttechtermismmagyarmatekmateknémethonism
6.magyarnémetmateknémetangolmagyarmagyarkémia
7.előkészítőelőkészítőhonismosztályfőnöki