2018/19 II. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

HÉTFŐ

óra / osztály1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1. óramateknémetmatekmagyartáncmatekmatekmgyarmatek
2. óramagyar/testn.magyar/testn.magyarmagyarmatektestnevelésmagyarmagyarhonismeret
3. óratestn./magyartestn./magyartechnikamatekéneknémetmagyartestneveléstestnevelés
4. órarajzmatektánctestnevelésmagyarmagyarkörnyezetmateknémet
5. óraEBÉDEBÉDnémetnémetnémeténektestnevelésnémetmagyar
6. óranémethonismeretszolfézsszolfézsszolfézskörnyezetnémethonismeretmagyar ny.
7. órakörnyezetkörnyezet

KEDD

óra / osztály1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1. óramatekmatekénektáncmagyarmatekmagyartestneveléstestnevelés
2. óratestn./magyartestn./magyarnémetnémetmatektáncmagyarnémetmatek
3. óramagyar/testn.magyar/testn.matekmagyartestnevelésmagyarnémeténekmagyar
4. óranémetrajztestnevelésmagyarnémetnémettáncmagyarkörnyezet
5. óramagyarnémetEBÉDEBÉDEBÉDerkölcstan/hittanerkölcstan/hittanmagyarnémet
6. óraszolfézsszolfézsmagyarhonismerettechnikaerkölcstan/hittanerkölcstan/hittan
7. óraerkölcstan/hittanerkölcstan/hittanerkölcstan/hittan

SZERDA

óra / osztály1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1. óramagyar/testn.magyar/testn.magyarmagyarmatekhonismerettestnevelésmatekmagyar ny.
2. óratestn./magyartestn./magyarmatekmateknémetnémetmagyarmagyarmatek
3. óraerkölcstan/hittanerkölcstan/hittannémettestneveléstestneveléstestnevelésnémetangolrajz
4. óranémetmatekmagyarnémetmagyarmatekhonismeretmagyarnémet
5. óraEBÉDEBÉDtestneveléskörnyezetmagyarmagyarmateknémetmagyar
6. óramateknémetszolfézsszolfézsszolfézsnknk
7. órahonismereténektestnevelés (u)testnevelés (u)

CSÜTÖRTÖK

óra / osztály1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1. óramagyar/testn.magyar/testn.magyarmateknémetmatekmatekmagyarangol
2. óratestn./magyartestn./magyarmagyarrajzhonismeretmagyarnémettestneveléstestnevelés
3. óratechnikanémetnémettestnevelésmatekmagyartestnevelésmatekmagyar ny.
4. óranémetmatektestnevelésnémetmagyarnémetmagyarkörnyezettechnika
5. óraénektechnikaEBÉDEBÉDEBÉDrajzmagyarnémetének
6. óraszolfézsszolfézskörnyezetmagyartestneveléstestneveléstechnikatechnikanémet
7. órarajzénekkörnyezetékékékék

PÉNTEK

óra / osztály1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1. óramatekmagyarnémetmatekmagyarmagyarmatektáncnémet
2. óratáncénekhonismerettestnevelésmagyarmagyartestnevelésnémetmatek
3. óraénektánctestnevelésmagyarnémetnémeténekmagyarmagyar
4. óranémetmagyarmateknémettestneveléstechnikanémetmatekmagyar ny.
5. óramagyarnémetmagyartechnikarajztestnevelésrajzrajztánc

Felsős osztályok órarendje

HÉTFŐ

óra / osztály5.a5.b6.a6.b6.c7.a7.b8.b8.f
1. óranémettermészetism.testneveléstörténelemhonismeretmatekmatekrajzangol
2. óramagyarnémetmatekmateknémetfizikakémiaangolföldrajz
3. óraangolmagyarofőnémetmagyarkémianémetnémetfizika
4. óramatekmatektörténelemmagyartestnevelésénekmagyarföldrajznémet
5. óratermészetism.történelemmagyarofőmatekmagyarfizikatestneveléstestnevelés
6. óraénektsznémettestnevelésinformatikanémettáncmatekmatek
7. óratestneveléstestnevelés (u)táncinformatikaekek
8. óraekek

KEDD

óra / osztály5.a5.b6.a6.b6.c7.a7.b8.b8.f
1. óramatekangol.németnémetmagyartörténelemhonismeretnémetmagyar
2. órarajzmatektestneveléstestneveléstörténelemangolmagyarmagyarének
3. óranémetrajzmagyarmagyarnémetmatekmatektörténelemtörténelem
4. órainformatikanémettermészetism.matektestnevelésnémetkémiaföldrajzangol
5. óratestneveléstestnevelésangolrajztermészetism.magyarnémetbiológiabiológia
6. óratörténeleminformatikaangolmatektestneveléstestneveléshonismeretnémet
7. órarajzofőofőtestneveléstestnevelés

SZERDA

óra / osztály5.a5.b6.a6.b6.c7.a7.b8.b8.f
1. óraofőmatek.tánctermészetism.angolnémeténekmagyarnémet
2. óratestneveléstestnevelésmatekmateknémetmagyarnémetmatekmatek
3. óramatektörténelemnémetnémetmagyarbiológiamagyarénekmagyar
4. óranémetmagyarerkölcst./hittanerkölcst./hittanerkölcst./hittanföldrajzangoltestneveléstestnevelés
5. óramagyarnémetmagyartáncofőerkölcst./hittanerkölcst./hittanofőkémia
6. óraerkölcst./hittanerkölcst./hittanénekmagyartestneveléskémiatörténelemnémetrajz
7. óraénektestneveléstestneveléserkölcst./hittanerkölcst./hittan

CSÜTÖRTÖK

óra / osztály5.a5.b6.a6.b6.c7.a7.b8.b8.f
1. óratestneveléstestneveléshonismeretmagyartörténelemrajzföldrajzkémianémet
2. óranémetmagyartörténelemmatekmatekfizikabiológiamagyarhonismeret
3. óramagyarangolmatektestneveléstechnikanémetfizikanémetmagyar
4. óraangolmateknémetnémettechnikatestneveléstestnevelésmatekmatek
5. óratermészetism.németinformatikahonismeretnémetmatekmatektestneveléstestnevelés
6. óratechnikahonismeretrajzinformatikatáncangolnémetbiológiabiológia
7. óratechnikatestneveléshonismeretrajzinformatikaofő
8. óraékékékékékékékékék

PÉNTEK

óra / osztály5.a5.b6.a6.b6.c7.a7.b8.b8.f
1. óramatekofőmagyartörténelemtermészetism.testneveléstestnevelésangolnémet
2. órahonismeretnémettermészetism.énekmagyarmatekmatektörténelemtörténelem
3. óratörténelemtermészetism.mateknémetangolmagyarnémetfizikainformatika
4. óramagyartáncangoltermészetism.németinformatikatörténelemmatekmatek
5. óranémeténektestnevelésangolmateknémetmagyarmagyarföldrajz
6. óratáncmagyarnémettestneveléstestneveléstörténelemangolnémetmagyar
7. óraekektánctánv