Helyi tantervünk a NAT 2020-hoz az Oktatási Hivatal által közzétett kerettantervek alapján készült. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet szerinti módosítását figyelembe véve, a négyosztályos gimnáziumra vonatkozó kerettantervet (Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára) alkalmazzuk, nemzetiségi nevelés-oktatás terén pedig „A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” tárcadokumentumot.

Tantárgyak műveltségi terület szerinti felosztásbanA gimnáziumi képzés nevelési-oktatási szakasza (évfolyamonként)
 9/N9.10.11.12.
Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom23444
Nemzetiségi nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom145555
Matematika
matematika23333
Történelem és állampolgári ismeretek
történelem22233
állampolgári ismeretek1
nemzetiségi népismeret11111
Természettudományok
természettudomány *2
kémia**0,512
fizika**0,523
biológia**0,532
földrajz**0,521
Idegen nyelv
angol54444
Művészetek
ének-zene1111
vizuális kultúra11
dráma és színház ***
mozgóképkultúra és médiaismeret ***1
Technológia
digitális kultúra12121
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés55555
közösségi nevelés (osztályfőnöki)11111
Kötött célú órakeret *44
Helyi tanterv szerinti órakeret3636363533

* A 9–10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi tantárgyak tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11–12. évfolyamon folytathatók. A 11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell felhasználni. Ha a tanuló a 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tantárgyból felvennie.
**  A 9/N nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók kémia, fizika, biológia és földrajz tantárgyakat fél-fél évig tanulják heti 1 órában.
***  A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon kötelezően választandó.

A fenti szöveg részlet a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjából.